PROJEKTY 2020-05-13T20:09:19+00:00

Obdarovaný je zároveň spoludarca.

ČINNOSTI

DALIS spája darcu a obdarovaného,
aby sa na pomoci aktívne podieľali.

Podpora talentovaných detí zo sociálne slabších rodín.
Osobnostný rozvoj a záujmové vzdelávanie mladých aj dospelých.
Osveta a formovanie zdravého životného štýlu u školákov aj dospelých.
Vedecké výskumy zamerané na ochranu zdravia a prevenciu chorôb.
Pomoc rodinám v núdzi snažiacim sa o zmenu svojej životnej situácie.
Podpora pre ťažko choré deti a dospelých, ich rodiny či opatrovateľov.
Opora pre mladých z detských domovov pri zaradení sa do samostatného života.
Vytvorenie inkluzívneho prostredia — debarierizácia školy.

PARTNERI

Pomáhame spolu, dobročinnosť nás spája.

Mária Andrášiová PhD
Onkopacient
psychologička

“Pri pomoci ľuďom v núdzi matematika nefunguje. Dostávame späť oveľa viac než sme rozdali.
Zvládanie onkologického ochorenia a liečby je veľkým náporom na psychiku pacientov a mnohí potrebujú psychologickú pomoc. Štát ponúka len minimum podpory a finančné možnosti pacientov sú často veľmi limitované. O to väčšiu hodnotu má pomoc od tých, pre ktorých nie je povinnosťou, ale voľbou. Vďaka, že vás je stále viac.”

www.onkopacient.sk

Venus Jahanpour
Brilliant Stars: English Primary school and Kindergarten
riaditeľka

“Brilliant Stars pomáha rozvíjať skryté poklady v každom dieťati.”

www.brilliantstars.sk

Dušan Jaura
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
riaditeľ

“BILGYM chce byť prostredím,
v ktorom vyrastajú osobnosti
s pevným charakterom
a kvalitným vzdelaním,
pripravené meniť Slovensko
a svet k lepšiemu.”

bilgym.sk

František Kán
Obec Bacúch
starosta

“Dobrý skutok si veľakrát vyžaduje námahu,
no keď sa toto úsilie opakuje viackrát,
skutok sa stáva návykom.”

www.bacuch.sk

Janette Husárová
Tennis Academy
reprezentantka

“Život nie je o čakaní na to,
kým prejde búrka, je o tom,
ako sa naučiť tancovať v daždi…”

jhta.sk

Igor Guryča
Hokejový klub Bratislava
tréner

“Našim hlavným cieľom
je osobnostný rozvoj detí
a budovanie záujmu o šport
v duchu fair play.”

www.hklbratislava.sk

Jakub Spurný
a jeho spolužiaci

Za pomoc s prekladom stránky do angličtiny ďakujeme Jakubovi Spurnému a jeho spolužiakom
zo 4.B triedy z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v Bratislave, ktorí nám v rámci svojho voľného času dobrovoľne pomohli.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.