DARCOVIA 2019-02-11T21:10:10+00:00

Vklad dali obaja,
darovateľ aj prijímateľ daru.

DARUJ

Milí darcovia

Vážime si Váš záujem pomôcť.

Ľubovoľná finančná podpora, jednorázová či pravidelná, ktorú od Vás dostaneme,
bude v celkovej čiastke využitá na pomoc na Slovensku žijúcim ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.

Ak si želáte podporiť náš konkrétny projekt, napíšte prosím poznámku k Vášmu bankovému prevodu.

Za každý finančný príspevok Vám v mene všetkých, ktorým pomáhate, ďakujeme.

Naše údaje

Číslo účtu: 2622076180 / 1100
IBAN: SK9711000000002622076180
OZ Mission Life
Zelená 2, 811 01 Bratislava

IČO: 30 792 541
DIČ: 2021869080

DARUJ

Myšlienka dobročinnosti
nadobúda činorodý význam.

Číslo účtu: 2622076180 / 1100
IBAN: SK9711000000002622076180

Výška darovanej sumy je dobrovoľná.
Minimálna čiastka je stanovená na 5 €.
Ďakujeme.

DARUJ

DARUJ 2%

Váš dar prispieva k želanej zmene,
osobnej či spoločenskej.

Fyzické osoby — 2% (3%) z dane z príjmu

Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si v roku 2019 podávate sami,
nižšie uvedené sú potrebné kroky:

1. Zvoľte si príjemcu

Vyberte si DALIS / Mission Life ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše %
zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2. Vypočítajte si %

a) 2% z Vašej zaplatenej dane
To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018
neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane
Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie
od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

3. Poukážte % z dane

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3%
z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť
v prípade, že chcete peniaze poslať do občianskeho združenia DALIS / Mission Life sú :

• obchodné meno: Mission Life
• právna forma: občianske združenie
• sídlo: Zelená 2, 811 01 Bratislava
• IČO: 30 792 541

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám poslali svoje 2% alebo 3% z dane, zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

5. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
(zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie
o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

7. Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní
na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech DALIS / Mission Life.

Za Vaše percentá z dane Vám v mene tých, ktorým pomôžete, ďakujeme.

.
Dokumenty na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenj dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Právnické osoby — 1% (2%) z dane z príjmu

Postup pri daňovom priznaní právnických osôb v roku 2019 je nasledovný:

1. Zvoľte si príjemcu alebo viacerých príjemcov
Vyberte si DALIS / Mission Life ako jedného z prijímateľov, ktorému chcete poukázať Vaše % 
zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si %
Maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa/prijímateľov poukázať je 1% alebo 2% z Vašej zaplatenej dane. Poukázať môžete aj menej ako 1%, táto suma však musí byť minimálne
8 € na jedného prijímateľa.

3. Poukážte % z dane
V daňovom priznaní pre právnické osoby (časť VI.) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť 
v prípade, že chcete peniaze poslať do občianskeho združenia DALIS / Mission Life sú :

• obchodné meno: Mission Life
• právna forma: občianske združenie
• sídlo: Zelená 2, 811 01 Bratislava
• IČO: 30 792 541

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

POZOR:
a) Ak ste ako právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.
b) Ak ste ako právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

5. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
na
Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní
na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Za Vaše percentá z dane Vám v mene tých, ktorým pomôžete, ďakujeme.

Zdroj: www.rozhodni.sk


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2018 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.