DALIS 2018-05-29T23:46:17+00:00

Rovnocenné chápanie dobročinnosti.

DALIS je súčasťou občianskeho združenia Mission Life,
ktoré na Slovensku aktívne pôsobí od roku 2013.

Dobročinnosti sa ako združenie venujeme od novembra 2011,
pod názvom OZ Jet2golf klub sme boli partnerom Dobrého Anjela.

V roku 2013 sme sa rozhodli vydať vlastnou cestou
— naše aktivity sme zamerali na participačný model darcovstva,
v ktorom pomáha nielen darca, ale aj samotný obdarovaný.

MISIA

Aktívne podieľanie sa na pomoci,
zo strany darcu i príjemcu.

_
_
_
Pomoc, darcovstvo, podiel.
Rovnocenné chápanie dobročinnosti.
Spojenie darcu a obdarovaného.

Misia DALIS / Mission Life je definovaná už v názve.
Jeho literárny význam ‘podiel’ vyjadruje podstatu nášho poslania:
aktívne podieľanie sa na pomoci, zo strany darcu i príjemcu.

Výsledkom je nielen zmena životnej reality, ale aj vnímania hodnôt.
Obdarovaný prispieva k želanej zmene, osobnej či spoločenskej,
myšlienka dobročinnosti nadobúda činorodý význam.

Príspevok dali obaja, darovateľ aj prijímateľ daru.

KRÉDO

Darcom môže byť naozaj každý.

Spolupodieľanie sa na pomoci

Spájame ľudí, ktorí pomoc potrebujú, s ľuďmi,
ktorí pomáhajú. Naša dobročinnosť sa však
týmto nekončí. Šírime nový princíp darcovstva
— jeho hlavnou myšlienkou je spolupodieľanie sa
na pomoci. Ukazujeme obdarovaným, ako aj oni
môžu pomôcť a nielen dary pasívne prijímať.

Darcom môže byť každý

Každého žiadateľa o pomoc vyzývame, aby nám
dal návrh, ako sa chce na darcovstve spolu s nami
podieľať. Vždy hľadáme vhodný spôsob, ako to
dokáže naozaj každý. Nemyslíme si, že bohatí by
mali len rozdávať a znevýhodnení len dostávať.
Dobročinnosť nie je len o peniazoch, môže mať
rôznu formu. Dá sa pomôcť spolužiakovi s učením,
starým ľuďom milou spoločnosťou čí ľubovoľnou
dobrovoľníckou činnosťou. Každá pomoc sa počíta.

Dobročinnosť vytvára zmenu

Veríme, že nezištná pomoc obohacuje každého
a inšpiruje k šíreniu ďalšieho dobra. Keď človek
vidí, že môže a vie pomôcť iným, hoci je sám
v neľahkej situácii, častokrát mu to pomáha
v pozitívnom pohľade na svet a motivuje ho
posunúť sa ďalej. Radi spolu s Vami nájdeme
spôsob, ako sa do dobročinnosti môžete zapojiť
a ukážeme Vám cestu, ktorú možno dnes nevidíte.

VÍZIA

Darcovstvo pre nás znamená,
že príspevky dali darca aj obdarovaný.

DALIS prináša víziu darcovstva,
 ktoré dary jednostranne nerozďeľuje.
Spája darcu a obdarovaného,
 aby sa na pomoci obojstranne podieľali.
Rovnocennosť v našom ponímaní znamená,
 že príspevok dali obidve strany.

ZÁMER

Výsledok pomoci je nielen zmena životnej reality,
ale aj vnímania hodnôt.

✔ deti zo sociálne slabších rodín
✔ vážne choré deti a dospelí
✔ deti z detských domovov
✔ nadané deti a mládež
✔ rodiny v hmotnej núdzi
✔ opatrovatelia vážne chorých
✔ inkluzívne vzdelávacie inštitúcie
✔ lekári z preventívnych centier
✔ vedci s osvetovým pôsobením


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.